« ЯНУАРИ 2021 »
Н П В С Ч П С
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
 

Магазини


 
гр. София
   ул. “Черковна” 88А
   тел./факс
   02/846-41-89
   тел. 02/846-54-57

 

Художествен паркет


още в секция “Дизайн”

 

Брой посетители

* DEMET* OOD - Паркетна фабрика, производство и продажба на паркет

 

НАЧАЛО


 

„Демет” ЕООД е бенефициент по проект Повишаване на производителността и експортния потенциал на Демет ЕООД, изпълняван във връзка със сключен договор за БФП № BG16RFOP002-2.037-0003-C01, по процедура № BG16RFOP002-2.037 „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ" на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основните цели на проекта е повишаване на продуктивността на Демет ЕООД, диверсификация на продуктовото портфолио на компанията и реализиране на продукцията на нови пазари. По този начин ще се повиши конкурентоспособността на Демет ЕООД, ще се засили участието на компанията във веригата на добавена стойност и ще се ускори постигането на пазарна устойчивост при условията на силно динамична икономическа и конкурентна пазарна среда.

С изпълнението на настоящият проект за безвъзмездна финансова помощ ще се повиши производителността на комапията, ще се повиши производственият капацитет, ще се подобрят производствените процеси на компанията и ще се засили на експортния потенциал на „Демет” ЕООД като предприятие, разположено в община Котел, част от територията на МИГ Котел, Сунгурларе, Върбица.

Обща стойност: 390 316.48 лв., от които 298 592,12 лв. европейско и 52 692.71 национално съфинансиране.

 

Договор № BG16RFOP002-2.037-0003-C01 Повишаване на производителността и експортния потенциал на Демет ЕООД по процедура № BG16RFOP002-2.037 „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ" ” се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Демет” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Информация за проекта [.doc]

Документация за тръжна процедура "Избор с публична покана" с предмет "Доставка на прахоуловителна инсталация - 1 бр. [.rar]

 


Фабриката е разположена в китната долина на с. Тича, община Котел на площ около 200 дка.

 


 

Фирма "Демет" ООД е създадена през 1990 година.


Тя присъства на пазара като производител на шперплат, фурнир, паркет и столове.Нейните клиенти са както в страната, така и в чужбина.

 


За разлика от други подобни фирми, суровината за изработка и се добива от самата фирма. Дърводобивът се осъществява на собствена техника - камиони, трактори, мобилни въжени линии и жива тяга.